Obowiazki pracodawcy jako platnika podatku dochodowego od osob fizycznych

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z łatwością spotkania w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to tekst zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady stanowiska w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz podaje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga wykonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania sprowadzaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę rośnięcia a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w tłu pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w dziedziny zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa znanych w prawu. Dokument powinien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w pozycji, gdy trafi do zagrożenia.